Zbudujcie recyklingowego owada i wygrajcie Ekologiczny Dzień Dziecka

REGULAMIN KONKURSU „Zbudujcie recyklingowego owada i wygrajcie Ekologiczny Dzień Dziecka”

Art.1. Organizacja konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest firma Metkom sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej.

2. Celem Konkursu jest:

 • promocja idei ekologicznych oraz świadomości potrzeby recyklingu wśród dzieci i młodzieży,
 • pobudzenie aktywności twórczej i kreatywnego myślenia,
 • rozwijanie pracy zespołowej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

3. Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli i publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Dębica.

Art. 2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla podopiecznych przedszkoli oraz uczniów klas I – VII Szkół Podstawowych (oraz klas 0 w przypadku szkół z profilami) na terenie Gminy Dębica.
 2. Uczestnikiem jest każdy podopieczny/uczeń zgłoszony przez nauczyciela za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Uczestnicy wykonują pracę zespołowo.
 4. Zespół nie może liczyć mniej niż 4 osoby z grupy przedszkolnej/ klasy / świetlicy szkolnej. Osoby te reprezentują daną grupę przedszkolną/ klasę/ grupę świetlicową, która otrzymuje nagrodę.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć wraz z pracą kwestionariusz osobowy wraz ze zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
 6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Art. 3. Wymogi techniczne pracy konkursowej

 1. Pracą konkursową jest wykonany z odpadów recyklingowych dowolny owad, którego wysokość nie może być mniejsza niż 50 cm i nie większa niż 200 cm.
 1. Praca może być wykonana z części butelek plastikowych, szkła, złomu stalowego, żeliwnego, aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu, stali nierdzewnej – materiałów odpornych na warunki atmosferyczne.
 • Łączenia między poszczególnymi elementami także powinny być z surowców odpornych na warunki atmosferyczne.
 • Praca powinna zostać sfotografowana podczas procesu twórczego.
 • Do przesłanego zdjęcia pracy konkursowej powinien zostać przesłany opis pracy zawierający nazwę owada oraz opis odpadów z jakich została wykonana.

Art. 4. Przebieg konkursu

 1. Nauczyciel zgłasza grupę uczestników przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: owady@metkom.pl. Zgłaszanie grup uczestników trwa od ogłoszenia Konkursu do dnia 16 kwietnia 2021r.
 2. Uczestnicy mają 22 dni robocze od momentu zgłoszenia się do Konkursu na wykonanie pracy konkursowej i przesłania zdjęć.
 3. Nauczyciel przesyła zdjęcia z przebiegu realizacji oraz zdjęcie pracy konkursowej na adres mailowy owady@metkom.pl
 4. Dnia 11 maja 2021r. zdjęcia publikowane są na fanpage firmowym Metkom – Nowa Era Recyklingu na Facebook: https://www.facebook.com/metkomnowaerarecyklingu, gdzie użytkownicy Facebook będą mogli oddać głosy na wybrane przez siebie prace konkursowe.
 5. Dnia 22 maja 2021r. następuje koniec głosowania.
 6. Do dnia 25 maja 2021r. zostają wyłonieni zwycięzcy w czterech kategoriach wiekowych/ klasowych.

Art. 5. Ocena prac i reklamacje

 1. Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Wygrywają prace, która spełniają warunki Regulaminu Konkursu oraz otrzymują najwyższą liczbę głosów w danej kategorii wiekowej/ klasowej na portalu społecznościowym firmy Metkom.
 3. Ocena zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem kategorii wiekowej oraz podziału na odpowiednie grupy i klasy (przedszkola, klasy 0-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, grupy świetlicowe).
 4. Praca nie będzie podlegać ocenie jeżeli zostaną wykazane braki formalne (np. brak podpisów na klauzulach, formularzach; braki danych).
 5. Ocena komisji jest ostateczna.
 6. Uczestnicy (ich opiekunowie prawni) są uprawnieni do składania pisemnych  reklamacji  dotyczące przebiegu Konkursu,  na adres mailowy:  aleksandra.turkiewicz@metkom.pl
 7. Reklamacje należy składać w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.
 8. Reklamacja powinna zawierać:

a) wskazanie imienia, nazwiska  i adresu do korespondencji;

b) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia ich wpłynięcia.

Art. 6. Terminy

 1. Prace można przesyłać od dnia 8 kwietnia 2021r. do dnia 7 maja 2021r.
 2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z Regulaminem Konkursu nie będą oceniane.
 3. Komisja konkursowa ma 3 dni na ogłoszenie wyników Konkursu od daty zakończenia głosowania na Facebook na prace konkursowe.

Art. 7. Nagrody

 1. Głównymi sponsorami nagród są Metkom Sp. z o.o. oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej.
 2. Patronem Konkursu jest Gmina Dębica oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.
 3. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom.
 4. Każdy wyróżniony i nagrodzony uczestnik otrzyma nagrodę/ zestaw nagród rzeczowych w zależności od zajętego miejsca/ wyróżnienia.
 5. Nagrodą Główną jest uczestnictwo w Ekologicznym Dniu Dziecka zorganizowanym w Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej w dniu 02.06.2021r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu odbioru nagrody w zależności od warunków pogodowych do 7 dni roboczych.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu Zwycięzców do miejsca odebrania Nagrody Głównej.

Art.8. Zgłoszenia prac

 1. Prace należy wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: owady@metkom.pl
 2. Pytania w sprawie Konkursu można kierować mailowo na adres: aleksandra.turkiewicz@metkom.pl

Art.9. Prawa organizatora i przetwarzanie danych osobowych

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu,
 2. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych prac (mniej niż 4 grupy),
 3. rozstrzygania pozostałych kwestii nieobjętych regulaminem, a mogących mieć wpływ na przebieg Konkursu.
 4. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby Konkursu  jest Metkom sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy („Administrator”)
 5. Dane osobowe Uczestnika niniejszego Konkursu w zakresie imienia, nazwiska Uczestnika oraz  jego dziecka/ podopiecznego oraz jego numeru telefonu oraz adresu e-mail ( zwane dalej „ Dane osobowe Uczestnika” lub „ Dane osobowe Uczestników”), są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu , tj. w szczególności w celach związanych z rozstrzygnięciem Konkursu, wydaniem Nagrody, ogłoszeniem wyników Konkursu, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji – zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych praz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako „RODO”).
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

i) w celu realizacji Konkursu, a w szczególności rozstrzygnięcia Konkursu, wydania Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika  ( art. 6 ust.1 lit. a RODO);

ii) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, – podstawą prawna przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art. 6  ust.1 lit. f  RODO).

 • Udział w Konkursie jest dobrowolny, przy czym przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych osobowych przez Uczestnika może spowodować brak możliwości udziału w Konkursie.
 • Przesyłając zgłoszenie Zadania Konkursowego do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych Uczestnika, w celach związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu i wydania Nagród.
 • Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem oraz jego opiekun prawny:

i) posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do przenoszenia tych danych;

ii) posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

iii) w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda, posiada uprawnienie do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

iv) posiada  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 • Dane osobowe Uczestników  przechowywane będą przez okres trwania Konkursu
 • Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Art.10. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z Facebookiem.
 2. Dane uczestników nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób jak tylko w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu.
 3. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.metkom.pl.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.