Działanie 4.2 Gospodarka odpadami „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom sp. z o.o”

Metkom Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 4.2 Gospodarka odpadami „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom sp. z o.o”

Krótki opis projektu

Realizując projekt firma Metkom sp. z o.o. zwiększy moce przerobowe związane z gospodarowaniem odpadami z metali (stal i aluminium). W wyniku realizacji projektu możliwe będzie odzyskanie czystego aluminium, gotowego do ponownego wykorzystania w odlewniach jako aluminium wtórne. Nastąpi również ekstrakcja chłodziwa stanowiącego odpad niebezpieczny w celu przekazania do utylizacji. Odbierane odpady będą zagęszczane, dzięki czemu ograniczona zostanie ich objętość, co pozytywnie wpłynie na środowisko i umożliwi szybki transport do hut i odlewni.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie i rozwój kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami przemysłowymi, od ich zbiórki do przygotowania do unieszkodliwienia lub powtórnego wykorzystania. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez nabycie trzech maszyn do przemysłowego gospodarowania i przetwórstwa odpadów z metali, są to maszyna załadowczo – przeładunkowa, praso-nożyce oraz brykieciarka.

Wydatki ogółem4 916 343,21 zł
Wydatki kwalifikowalne3 997 027,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie2 398 216,20 zł
Wkład UE2 398 216,20 zł
Wkład własny2 518 127,01 zł