Zostań Świętym Mikołajem z firmą Metkom

Regulamin akcji Zostań Świętym Mikołajem z firmą Metkom

Celem Akcji charytatywnej jest udzielenie wsparcia rodzinie Pustelaków poszkodowanej w pożarze domu w Zaczerniu poprzez przekazanie

 

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „ZOSTAŃ ŚW. MIKOŁAJEM Z FIRMĄ METKOM
– POMÓŻ ŁUKASZOWI I DOMINICE ODBUDOWAĆ SPALONY DOM”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ METKOM SP. Z O.O. WE WSPÓŁPRACY Z GMINĄ TRZEBOWNISKO

 

Cel akcji charytatywnej

 • 1

Celem Akcji charytatywnej jest udzielenie wsparcia rodzinie Pustelaków poszkodowanej w pożarze domu w Zaczerniu poprzez przekazanie przez Metkom Sp. z o.o. dofinansowania stanowiącego dochód ze skupu złomu, które zostanie przeznaczone w całości przez Gminę Trzebownisko na odbudowę domu, przez rodzinę Pustelaków, który utraciła w pożarze w nocy 24.09.2020 r.

 

Postanowienia ogólne

 • 2
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.
 2. Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą jest dobrowolne i następuje poprzez udział w dedykowanej zbiórce złomu w Punkcie Zbiórki w sposób określony w § 6 i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 • Akcja – akcja charytatywna „Zostań świętym Mikołajem z firmą METKOM – Pomóż Łukaszowi i Dominice odbudować spalony dom” organizowana przez Metkom Sp. z o. we współpracy z Gminą Trzebownisko, której cel opisano w §1;
 • Beneficjent – podmiot wskazany w §3 ust. 2;
 • Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4;
 • Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1;
 • Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i zbierze na rzecz Organizatora Złom;
 • Punkt Zbiórki – skup złomu i surowców wtórnych w oddziale Organizatora w Rzeszowie pod adresem: Pogwizdów Nowy 662;
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Złom – przedmiot zbiórki szczegółowo określony w 5.

 

Organizator i Beneficjent Akcji

 • 3
 1. Organizatorem Akcji jest:

Metkom Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy. Pod adresem: Pustynia 31A, 39-200 Dębica, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000232565, kapitał zakładowy:
6 779 000,00, NIP: 5170140547, REGON: 180048843, BDO 000008491.

 1. Beneficjentem Akcji jest:

Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 5170037677, REGON: 690582157.

 

Czas trwania Akcji

 • 4

Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 07.12.2020 r. i kończy dnia 18.12.2020 r.

 

Przedmiot Zbiórki

 • 5

Akcja obejmuje zbiórkę:

 1. Złomu stalowego,
 2. Miedzi,
 3. Mosiądzu,
 4. Brązu,
 5. Aluminium,
 6. Stali nierdzewnej,
 7. Akumulatorów,
 8. Ołowiu.

 

Zasady przeprowadzenia Akcji

 • 6
 1. W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które w Czasie trwania Akcji dobrowolnie zbiorą i przyniosą do Punktu Zbiórki Złom.
 2. Każda Osoba Wspierająca dostarczy w swoim zakresie Złom do Punktu Zbiórki.
 3. Nie obowiązują limity ilościowe dotyczące skupu Złomu.
 4. Przekazany przez Osobę Wspierającą Złom do Punktu Zbiórki zostanie zważony i poświadczony zostanie jego odbiór.
 5. Po upływie Czasu trwania Akcji i dokonaniu rozliczenia Organizator przekaże uzyskane środki pieniężne Beneficjentowi w formie darowizny zgodnie z odrębną umową.
 6. Dofinansowanie, o którym mowa w §1, zostanie przekazane Beneficjentowi w formie darowizny o wartości 100% ceny netto uzyskanej przez Organizatora ze skupu złomu dokonanej w Punkcie Zbiórki w Czasie trwania Akcji (dalej zwanej: „Uzyskiem”).
 7. Organizator, dokonując darowizny, korzysta ze środków własnych uzyskanych ze skupu Złomu w ramach Akcji.
 8. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji. W takim przypadku Organizator poinformuje o powodach zaistniałych zmian lub zaproponuje inną formę charytatywną.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Uzysku z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku, gdy brak możliwości przekazania Uzysku ma charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, wówczas Organizator, w porozumieniu ze współorganizatorem wskazanymi w 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, przekaże Uzysk na inny cel pożytku publicznego o podobnym charakterze. W takim przypadku, Organizator poinformuje o zmianie beneficjenta i o powodach takiej zmiany w publicznym komunikacie.
 10. Organizator oświadcza, że dokona podsumowania Akcji i powiadomi o jej wynikach w publicznym komunikacie, w tym w formie ogłoszenia umieszczonego w serwisie https://www.metkom.pl/ oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w przedsiębiorstwie Organizatora. Ogłoszenie nastąpi do 21 dni od zakończenia Akcji.

 

Postanowienia końcowe

 • 7
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej https://www.metkom.pl/ przez cały Czas trwania Akcji oraz przez kolejne 14 dni po jej zakończeniu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu przez Czas trwania Akcji w Punkcie Zbiórki.
 2. Dane Osób Wspierających i innych osób zaangażowanych w Akcję będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie https://www.metkom.pl/.
 5. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: aleksandra.turkiewicz@metkom.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej https://www.metkom.pl/.

 

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM Z FIRMĄ METKOM
– POMÓŻ MAŁEJ MAI ZŁAPAĆ ODDECH I PRZEŻYĆ”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ METKOM SP. Z O.O. WE WSPÓŁPRACY
ZE STOWARZYSZENIEM INICJATYW SPOŁECZNYCH „NOWE MOŻLIWOŚCI”
I GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DĘBICA

 

Cel akcji charytatywnej

 • 1

Celem Akcji charytatywnej jest udzielenie wsparcia Mai Świątek poprzez przekazanie przez Metkom Sp. z o.o. dofinansowania stanowiącego dochód ze skupu złomu, które zostanie przeznaczone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” w całości na potrzeby Mai Świątek,
a w szczególności na zakup stymulatora przepony i dofinansowania jej leczenia i rehabilitacji.

 

Postanowienia ogólne

 • 2
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.
 2. Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą jest dobrowolne i następuje poprzez udział w dedykowanej zbiórce złomu w Punkcie Zbiórki w sposób określony w § 6 i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 • Akcja – akcja charytatywna „Zostań świętym Mikołajem z firmą METKOM – Pomóż małej Mai złapać oddech i przeżyć” organizowana przez Metkom Sp. z o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Dębica w Punkcie Zbiórki, której cel opisano w §1;
 • Beneficjent – podmiot wskazany w §3 ust. 2;
 • Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4 ust. 1;
 • Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1;
 • Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i zbierze na rzecz Organizatora złom;
 • Punkt Zbiórki – skup złomu i surowców wtórnych przy siedzibie Organizatora pod adresem: Pustynia 31A, 39-200 Dębica;
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Złom – przedmiot zbiórki szczegółowo określony w 5.

 

Organizator i Beneficjent Akcji

 • 3
 1. Organizatorem Akcji jest:

Metkom Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy. Pod adresem: Pustynia 31A, 39-200 Dębica, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000232565, kapitał zakładowy:
6 779 000,00, NIP: 5170140547, REGON: 180048843, BDO 000008491.

 1. Beneficjentem Akcji jest:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” z siedzibą w Dębicy. Pod adresem: Pustynia 128A, 39-200 Dębica, wpisana do  Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000573949, NIP, 8722411656, REGON: 362448390.

 1. Współorganizatorem akcji jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dębica. Pod adresem: ul. Stefana Batorego 13,
39-200 Dębica, NIP: 8722025893, REGON: 850019270.

 

Czas trwania Akcji

 • 4

Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem 07.12.2020 r. i kończy dnia 18.12.2020 r.

 

Przedmiot Zbiórki

 • 5

Akcja obejmuje zbiórkę:

 1. Złomu stalowego,
 2. Miedzi,
 3. Mosiądzu,
 4. Brązu,
 5. Aluminium,
 6. Stali nierdzewnej,
 7. Akumulatorów,
 8. Ołowiu.

 

Zasady przeprowadzenia Akcji

 • 6
 1. W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które w Czasie trwania Akcji dobrowolnie zbiorą i przyniosą do Punktu Zbiórki Złom.
 2. Każda Osoba Wspierająca dostarczy w swoim zakresie Złom do Punktu Zbiórki.
 3. Nie obowiązują limity ilościowe dotyczące skupu Złomu.
 4. Przekazany przez Osobę Wspierającą Złom do Punktu Zbiórki zostanie zważony i poświadczony zostanie jego odbiór.
 5. Po upływie Czasu trwania Akcji i dokonaniu rozliczenia Organizator przekaże uzyskane środki pieniężne Beneficjentowi w formie darowizny zgodnie z odrębną umową.
 6. Dofinansowanie, o którym mowa w §1, zostanie przekazane Beneficjentowi w formie darowizny o wartości 100% ceny netto uzyskanej przez Organizatora ze skupu złomu dokonanej w Punkcie Zbiórki w Czasie trwania Akcji (dalej zwanej: „Uzyskiem”).
 7. Organizator, dokonując darowizny, korzysta ze środków własnych uzyskanych ze skupu Złomu w ramach Akcji.
 8. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji. W takim przypadku Organizator poinformuje o powodach zaistniałych zmian lub zaproponuje inną formę charytatywną.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Uzysku z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku, gdy brak możliwości przekazania Uzysku ma charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, wówczas Organizator, w porozumieniu ze współorganizatorem wskazanymi w 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, przekaże Uzysk na inny cel pożytku publicznego o podobnym charakterze. W takim przypadku, Organizator poinformuje o zmianie beneficjenta i o powodach takiej zmiany w publicznym komunikacie.
 10. Organizator oświadcza, że dokona podsumowania Akcji i powiadomi o jej wynikach w publicznym komunikacie, w tym w formie ogłoszenia umieszczonego w serwisie https://www.metkom.pl/ oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w przedsiębiorstwie Organizatora. Ogłoszenie nastąpi do 21 dni od zakończenia Akcji.

 

Postanowienia końcowe

 • 7
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej https://www.metkom.pl/ przez cały Czas trwania Akcji oraz przez kolejne 14 dni po jej zakończeniu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tego Serwisu. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu przez Czas trwania Akcji w Punkcie Zbiórki.
 2. Dane Osób Wspierających i innych osób zaangażowanych w Akcję będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 3. Wszelkie informacje o wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie https://www.metkom.pl/.
 5. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod następującym adresem e-mail: aleksandra.turkiewicz@metkom.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej https://www.metkom.pl/.