INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Metkom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39 – 200 Dębica, Pustynia 31a

Telefon: 14 681 82 05

E-mail: biuro@metkom.pl

Adres strony internetowej: www.metkom.pl

NIP: 5170140547

 

PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju wraz ze zmianami oraz na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)
  2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

-opublikowanie ogłoszenia w bazie konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

– informacja na stronie internetowej Zamawiającego

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. a) Brykieciarka z taśmociągiem i zasypem – do brykietowania wiórów aluminiowych o specyfikacji wskazanej w zapytaniu ofertowym

 

oraz

 

  1. b) Prasonożyce do cięcia i zagęszczania odpadów przemysłowych o specyfikacji wskazanej w w zapytaniu ofertowym

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

Nazwa i adres wybranego wykonawcy Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę)  ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia Oferowany okres gwarancji Deklarowany czas reakcji serwisowej Czas Dostawy obu urządzeń będących przedmiotem zamówienia
RM INTERNATIONAL GROUP sp. z o.o.

Wudzyn, ul. Lipowa 2,  86-022 Dobrcz

Cena netto: 807 100 EUR

Średni kurs EUR z dn. 05.03.2021: 1 EUR = 4,5793 PLN

Cena netto (w PLN): 3 695 953,03 PLN 

12 miesięcy lub 2500 Mtg (w zależności od tego co nastąpi wcześniej) Do 8 h Dostawa obydwu urządzeń do 6 (sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy

 

UZASADNIENIE WYBORU

W terminie składania ofert złożono 1 ofertę, złożona oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu. Poniżej zamieszczone zostało zestawienie przedstawiające uzyskane przez Oferenta punkty za spełnienie danego kryterium.

 

Zestawienie punktacji ofert:

Nazwa i adres oferenta Wysokość proponowanej przez Oferenta (Wykonawcę)  ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia Oferowany okres gwarancji Czas reakcji serwisowej Czas Dostawy obu urządzeń będących przedmiotem zamówienia Suma punktów
RM INTERNATIONAL GROUP sp. z o.o.

Wudzyn, ul. Lipowa 2,  86-022 Dobrcz

55,00 pkt 0,00 10,00 20,00 85,00

 

Wybrana została oferta firmy RM INTERNATIONAL GROUP sp. z o.o., ponieważ oferta ta uzyskała największą liczbę punktów w ramach oceny ofert. Ponadto cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.