inwestycja metkom debica
zapytania ofertowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Metkom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 39 – 200 Dębica, Pustynia 31a Telefon: 14 681 82 05 E-mail: biuro@metkom.pl Adres strony internetowej: www.metkom.pl NIP: 5170140547   PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego [...]
inwestycja metkom debica
zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie Ofertowe 1. Zmiana z dnia 02.06.2020 Na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej powstała rozbieżność pomiędzy punktem VI.1 zapytania ofertowego a zapisem paragraf 1 ust. 5 wzoru umowy, dotyczącymi kosztów transportu maszyny. W związku z powyższym dokonano korekty wzoru umowy w paragraf 1 ust.5 na „5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu urządzenia.” Do ogłoszenia [...]