ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie Ofertowe

1. Zmiana z dnia 02.06.2020
Na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej powstała rozbieżność pomiędzy punktem VI.1 zapytania ofertowego a zapisem paragraf 1 ust. 5 wzoru umowy, dotyczącymi kosztów transportu maszyny. W związku z powyższym dokonano korekty wzoru umowy w paragraf 1 ust.5 na „5. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu urządzenia.” Do ogłoszenia załączono poprawiony wzór umowy. Zmiana zostaje wprowadzona na 20 dni przed terminem składania ofert, nie ma kluczowego znaczenia dla przedmiotu zamówienia w związku z czym nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

Zapytanie Ofertowe

Dębica, 22.05.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Realizowane w ramach projektu pn. „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi w firmie Metkom sp. z o.o” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
Dostawa – Maszyna służąca do załadunku – przeładunku na terenie zakładu

ue - ZAPYTANIE OFERTOWE